Vedtægter:

(Oversættelse fra tysk)

Vedtægter

for

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V.

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er:

  Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V.

  Foreningen er hjemmehørende i Flensborg

§ 2

Formål

Foreningen forfølger udelukkende og direkte almennyttige formål i henhold til ”skattebegunstigede” formål nedfældet i skattelovgivningen.

Foreningens formål er at fremme kulturelle formål i henhold til de danske og frisiske traditioner i landsdelen Sydslesvig.

Et andet formål er at gennemføre foranstaltninger til fremme for international forståelse, erhvervsuddannelse, fremme miljø- og landskabsbestyttelse, pleje af hjemstavnstanken og pleje af det danske og frisiske sprog med dets dialekter.

Virkeområdet er opdelt i følgende regioner:

  Region 1: Slesvig-Flensborg amt

  Region 2: Amt Nordfriesland

  Region 3: Rensborg-Egernførde amt

§ 3

Gennemførelse af statuttens formål

Formålet opnås bl. a. ved

  Foranstaltninger og foredrag

  Tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppebesøg i Danmark og Sydslesvig

  Oprettelse og betjening af museer

  Formidling af skrifter på forskellige sprog

  Fordeling af midler til andre almennyttige organisationer

Foreningens aktiviteter er uselviske. Den forfølger ikke i første linie egne økonomiske interesser.

Foreningens midler må kun anvendes til vedtægtsmæssige formål. Ingen person må drage fordele af udgifter, som strider imod foreningens formål eller igennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.

Udtrykkelig tilladt er dog betaling af en rimelig godtgørelse og erstatning af udgifter til bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer af foreningen.

Ved opløsning af foreningen eller bortfald af skattebegunstigede formål overdrages foreningens formue til Grænseforeningen e.V. Flensborg eller til Sydslesvig Forening e.V. Flensborg.

§ 4

Medlemskab

Enhver person kan blive medlem af foreningen

§ 5

Optagelse

Medlemskabet erhverves ved

  en ansøgning til bestyrelsen

  bestyrelsens godkendelse

§ 6

Opsigelse

Opsigelsen skal ske skriftlig og rettes til bestyrelsen mindst 6 måneder for udløbet af et regnskabsår.

Et afgående medlem har ingen krav på foreningens aktiver. Vedkommendes forpligtelser overfor foreningen består indtil udgangen af regnskabsåret.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 7

Udelukkelse

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved en generalforsamlings beslutning.

§ 8

Organer

Foreningens organer er:

  Bestyrelsen i h.t. § 26 BGB

  Udvidet bestyrelse

  Generalforsamlingen

Bestyrelsen består af

  en formand

  en næstformand

  en kasserer

To bestyrelsesmedlemmer repræsenterer foreningen.

Opgaver og pligter for bestyrelsen:

  Bestyrelsen udpeger en sekretær

  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens anliggender

  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

Ansættelse af personale, fastsættelse af arbejdsområder og opgaver, optagelse af lån, pantsættelser og salg af formuegenstande skal godkendes af hele bestyrelsen samt den udvidede bestyrelse.

Bestyrelsesmøder kan indkaldes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis to bestyrelsesmedlemmer hhv. 2 medlemmer af den udvidede bestyrelse indsender en skriftlig anmodning med punkter til en dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 2/3 af bestyrelsen og den udvidede bestyrelse er til stede.

Beslutninger kræver simpelt flertal.

§ 9

Valg

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Alle medlemmer er valgbare.

Valget gælder for to år. Til valg står hvert år enten formanden eller næstformanden og kassereren.

En kandidat er valgt, hvis han får mindst en stemme mere end halvdelen af de gyldige stemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af en valgperiode, kan bestyrelsen overdrage dennes opgaver til et andet bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.

§ 10

Den udvidede bestyrelse

består af op til 9 medlemmer (op til 3 medlemmer pr. region) og vælges af generalforsamlingen.

§ 11

Generalforsamling

Den ordenære generalforsamling vil finde sted hvert år i februar eller marts måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne indgiver en skriftlig anmodning med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftlig med 3 ugers varsel, ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med en uges varsel.

Hvert medlem kan indsende ansøgninger til dagsordenen. Ansøgningen skal foreligge senest den 1. januar.

Alle medlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de tilstedeværende. Beslutningerne kræver simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver et større flertal. En skriftlig afstemning er nødvendig, når et medlem ønsker det.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  Valg af en dirigent

  Beretning af formanden eller repræsentant

  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og fremlæggelse af budgettet for det følgende år.

  Rapporternes godkendelse

  Valg

   Valg af bestyrelsen

   Valg af revisor

   Valg af repræsentanter til andre organisationer

  Indkomne forslag

  Diverse.

Alle beslutninger skal registreres i protokollen af den ansvarlige sekretær. Protokollen underskrives af formanden hhv. stedfortræder og sekretæren.

§ 12

Medlemsbidrag

Til delvis dækning af foreningens udgifter betaler medlemmer et årligt bidrag, som hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

§ 13

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på mødet. Vedtægtsændringer skal være et punkt på dagsordenen.

§ 14

Opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal finde sted over en periode på mindst 4 uger og højst 8 uger. Beslutninger kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtægterne er sidst ændret 20.07.2009